NovasFormar e sensibilizar sobre o Dereito ao Hábitat

publicado a la‎(s)‎ 27 jul. 2015 3:47 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

No mes de agosto comezamos un novo proxecto de Educación para o Desenvolvemento na demarcación de Galicia financiado pola Xunta de Galicia.

O obxectivo do proxecto é formar e sensibilizar sobre o Dereito ao Hábitat na universidade e nos centros escolares, tanto de educación primaria como secundaria.

Con esta proposta damos continuidade a dous proxectos anteriores nos que traballamos conxuntamente coa Universidade da Coruña e o Proxecto Terra. Nesta ocasión, colaboraremos cunha asociación de escritura, Tinta Bacanal, que nos dará soporte en todas aquelas actividades creativas e na elaboración de material didáctico.

A proposta nace dunha análise sobre a situación educativa. Chegamos á conclusión de que hai escasa formación específica sobre hábitat no contexto universitario galego e un descoñecemento sobre o dereito ao hábitat nos colexios e institutos da área metropolitana de A Coruña.

Para contribuír a solucionar este problema formulamos numerosas actividades nos dous contextos que se unifican a través de dous eixes transversais fundamentais: a interculturalidade e o xénero.

Comezará a terceira edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana. Neste curso desenvolvemos os conceptos fundamentais asociados ao hábitat e as súas dimensións así como ferramentas para a súa xestión dende un punto de vista social.

Acompañando o curso en liña, organizarase o Seminario Hábitat a Escala Humana. É o cuarto ano que traeremos xente interesante que nos explique o seu traballo e as súas experiencias en torno ao hábitat.

Tamén estamos a preparar unha serie de podcasts nos que falaremos e reflexionaremos sobre a educación para o desenvolvemento, a cooperación e todos aqueles aspectos que acompañan día a día ao traballo de ASF Galicia na defensa do dereito a un hábitat digno.

Ademais prepararemos un concurso de escritura na universidade que dará lugar a unha Antoloxía de contos. O fío condutor será o hábitat, pero interésanos buscar a creatividade nas propostas de alumnado e profesorado.

En contraposición a estes textos de ficción recompilaremos relatos que recollen historias de vida dos grupos de persoas cos que habitualmente traballamos nos nosos proxectos: os asentamentos chabolistas de A Coruña e as comunidades rurais de Retalhuleu, Guatemala.

E como dende hai moitos anos, celebraremos a Semana do Hábitat a comezos do mes de outubro.

O traballo nos centros escolares segue en consonancia con todo o anterior. Queremos obter un diagnóstico que nos evidencie a situación actual de coñecemento do dereito ao hábitat na educación secundaria. Queremos conseguilo a través dun proceso participativo no que o alumnado, profesorado e AMPA de cada centro analicen conxuntamente a súa propia realidade.

Para finalizar organizaremos unha serie de obradoiros sobre escritura cos nenos e nenas dos asentamentos chabolistas, que se repetirán nos centros escolares da zona buscando unha complicidade nas aulas.

Para a realización de todas estas actividades contaremos coas persoas voluntarias do Arquitectura Sen Fronteiras tanto en Galicia como as nosas PCR en Guatemala, e cos integrantes de Tinta Bacanal.En el mes de agosto comenzamos un nuevo proyecto de Educación para el Desarrollo en la demarcación de Galicia financiado por la Xunta de Galicia.

El objetivo del proyecto es formar y sensibilizar sobre el Derecho al Hábitat en la universidad y en los centros escolares, tanto de educación primaria como secundaria.

Con esta propuesta damos continuidad a dos proyectos anteriores en los que trabajamos conjuntamente con la Universidade de A Coruña y el Proxecto Terra. En esta ocasión, colaboraremos con una asociación de escritura, Tinta Bacanal, que nos dará soporte en todas aquellas actividades creativas y en la elaboración de material didáctico.

La propuesta nace de un análisis sobre la situación educativa. Llegamos a la conclusión de que hay escasa formación específica sobre hábitat en el contexto universitario gallego y un desconocimiento sobre el derecho al hábitat en los colegios e institutos del área metropolitana de A Coruña.

Para contribuir a solucionar este problema hemos planteado numerosas actividades en los dos contextos que se unifican a través de dos ejes transversales fundamentales: la interculturalidad y el género.

Comenzará la tercera edición del curso en línea Hábitat a Escala Humana. En este curso desarrollamos los conceptos fundamentales asociados al hábitat y sus dimensiones así como herramientas para su gestión desde un punto de vista social.

Acompañando al curso en línea, se organizará el Seminario Hábitat a Escala Humana. Es el cuarto año que traeremos gente interesante que nos explique sobre su trabajo y experiencias en torno al hábitat.

También estamos preparando una serie de podcasts en los que hablaremos y reflexionaremos sobre la educación al desarrollo, la cooperación y todos aquellos aspectos que acompañan día a día al trabajo de ASF Galicia en la defensa del derecho a un hábitat digno.

Además prepararemos un concurso de escritura en la universidad que dará lugar a una Antología de cuentos. El hilo conductor será el hábitat, pero nos interesa buscar la creatividad en las propuestas de alumnado y profesorado.

En contraposición a estos textos de ficción recopilaremos relatos que recogen historias de vida de los grupos de personas con los que habitualmente trabajamos en nuestros proyectos: los asentamientos chabolistas de A Coruña y las comunidades rurales de Retalhuleu, Guatemala.

Y como desde hace muchos años, celebraremos la Semana del Hábitat a comienzos del mes de octubre.

El trabajo en los centros escolares sigue en consonancia con todo lo anterior. Queremos obtener un diagnóstico que nos evidencie la situación actual de conocimiento del derecho al hábitat en la educación secundaria. Queremos conseguirlo a través de un proceso participativo en el que el alumnado, profesorado y AMPA de cada centro analicen conjuntamente su propia realidad.

Para finalizar organizaremos una serie de talleres sobre escritura con los niños y niñas de los asentamientos chabolistas, que se repetirán en los centros escolares de la zona buscando una complicidad en las aulas.

Para la realización de todas estas actividades contaremos con las personas voluntarias del Arquitectura Sin Fronteras tanto en Galicia como nuestras PCR en Guatemala y con los integrantes de Tinta Bacanal.

Asamblea 2015 Arquitectura Sin Fronteras

publicado a la‎(s)‎ 6 jul. 2015 8:39 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

Asamblea ASFES 2015


O pasado 19 de xuño celebrouse na sede do COAM (Colexio de Arquitectos de Madrid) a Asemblea anual 2015 da nosa asociación. Varios foron os temas a tratar como a exposición e aprobación das contas da asociación 2014, o presuposto 2015, os informes de xestión de vocalías como as de captación ou voluntariado, ou as propostas das dt Madrid e Cataluña sobre novos modelos de xestión da asociación, pero quizais o máis importante foi a renovación de Xunta Nacional, producíndose a saída de José Miguel Esquembre e Germán López Mena e a entrada de Miren Ormaechea Cazalis, Covadonga Pascual Agulló e Rafael Molina Planelles.

Tras estes cambios, a Xunta Nacional queda composta por 4 socios e 3 socias, representando a maioría das demarcacións, mellorando os ratios de paridade de xuntas precedentes e supoñendo un importante relevo xeracional.

O día 20 de xuño, a nova xunta reuniuse e como primeiro acordo designou as persoas máis axeitadas de entre os seus membros para cubrir cada unha das vocalías e cargos directivos da xunta, nomeando a Miguel Ángel Fernández Souto, Adrián Ferreiro Pérez, e Carlos Pérez Achiaga, con tres anos de experiencia na xunta, para os cargos de Tesorero, Vicepresidente e Presidente respectivamente, e a María Grande Bagazgoitia, no seu segundo ano na xunta, como Secretaria. O resto de vocalías, Captación, Recursos Humanos, Proxectos, Formación, Voluntariado e Comunicación, quedaron repartidas entre os novos membros, asumindo tamén algunhas delas, en solitario ou de forma compartida, Vicepresidente, Tesoureiro e Secretaría.

Moitas grazas a todos e todas polo seu esforzo e o seu tempo á hora de dirixir a nosa organización.

El pasado 19 de junio se celebró en la sede del COAM (Colegio de Arquitectos de Madrid) la Asamblea anual 2015 de nuestra asociación. Varios fueron los temas a tratar como la exposición y aprobación de las cuentas de la asociación 2014, el presupuesto 2015, los informes de gestión de vocalías como las de captación o voluntariado, o las propuestas de las dt Madrid y Cataluña sobre nuevos modelos de gestión de la asociación, pero quizás lo más importante ha sido la renovación de la Junta Nacional, produciéndose la salida de José Miguel Esquembre y Germán López Mena y la entrada de Miren Ormaechea Cazalis, Covadonga Pascual Agulló y Rafael Molina Planelles.

Tras estos cambios, la Junta Nacional queda compuesta por 4 socios y 3 socias, representando a la mayoría de las demarcaciones, mejorando los ratios de paridad de juntas precedentes y suponiendo un importante relevo generacional.

El día 20 de junio, la nueva junta se reunió y como primer acuerdo designó las personas más adecuadas de entre sus miembros para cubrir cada una de las vocalías y cargos directivos de la junta, nombrando a Miguel Ángel Fernández Souto, Adrián Ferreiro Pérez, y Carlos Pérez Achiaga, con tres años de experiencia en la junta, para los cargos de Tesorero, Vicepresidente y Presidente respectivamente, y a María Grande Bagazgoitia, en su segundo año en la junta, como Secretaria. El resto de vocalías, Captación, Recursos Humanos, Proyectos, Formación, Voluntariado y Comunicación, quedaron repartidas entre los nuevos miembros, asumiendo también algunas de ellas, en solitario o de forma compartida, Vicepresidente, Tesorero y Secretaría.

Muchas gracias a todos y todas por su esfuerzo y su tiempo a la hora de dirigir nuestra organización.

Fallados os Premios ASF Internacional 2015

publicado a la‎(s)‎ 5 jul. 2015 9:38 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 5 jul. 2015 9:39 ]

ASF Award 2015


Os Architecture Sans Frontières International Award, ou Premios Arquitectura Sen Fronteiras Internacional, é un proxecto de carácter bianual que se celebrou por primeira vez en 2015. Con eles preténdese destacar aqueles proxectos que máis alá do mero edificio como resultado final, supoñen un reto e se centran na produción social do Hábitat a partir da arquitectura. Durante a pasada Asemblea Xeral de ASF Internacional que tivo lugar o pasado xuño en Kathmandu, Nepal, expúxose unha mostra dos proxectos presentados e déronse a coñecer as tres propostas gañadoras.

Non acadaron ningún premio, pero en total catro proxectos enviados por Arquitecturas Sin Fronteras, dous deles executados pola nosa demarcación galega, foron recoñecidos con mencións de honra ou accesits:

Award for the Social Production of Hábitat:
Award for the Challenging Practice:
Honorary Mentions (entre outras):
Commendations (entre outras):

Los Architecture Sans Frontières International Award, o Premios Arquitectura Sin Fronteras Internacional, es un proyecto de carácter bianual que se ha celebrado por primera vez en 2015. Con ellos se pretende destacar aquellos proyectos que más allá del mero edificio como resultado final, suponen un reto y se centran en la producción social del Hábitat a partir de la la arquitectura. Durante la pasada Asamblea General de ASF Internacional que tuvo lugar el pasado junio en Kathmandu, Nepal, se expuso una muestra de los proyectos presentados y se dieron a conocer las tres propuestas ganadoras.

No se alzaron con ningún premio, pero en total cuatro proyectos enviados por Arquitecturas Sin Fronteras, dos de ellos ejecutados por nuestra demarcación gallega, fueron reconocidos con menciones de honor o accesits:

Award for the Social Production of Habitat:
Award for the Challenging Practice:
Honorary Mentions (entre otras):
Commendations (entre otras):

Nota de Arquitectura Sen Fronteiras sobre a visita realizada o pasado 30 de xuño 2015 aos asentamentos precarios de A Coruña acompañando á corporación municipal do Concello de A Coruña

publicado a la‎(s)‎ 3 jul. 2015 2:51 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 7 jul. 2015 3:40 ]

Nova de 'La Opinion A Coruña' sobre a visita
Nova sobre a visita publicada en La Opinión A Coruña o 30 de xuño de 2015
Noticia sobre la visita publicada en La Opinión A Coruña el 30 de junio de 2015

Satisfainos o convite por parte da corporación municipal á nosa entidade, Arquitectura Sen Fronteiras, para acompañalos na súa primeira visita aos asentamentos precarios da cidade. Esta proposta transmite un recoñecemento ao traballo realizado polo Grupo de Cooperación Local de ASF nestes últimos 6 anos coa poboación dos asentamentos de As Rañas e A Pasaxe, valorándonos como ONG de referencia no ámbito do dereito á vivenda e á cidade.

Dende ASF queremos remarcar a oportunidade da que dispón esta corporación municipal para traballar dende a institución pública no ámbito do dereito á vivenda.

Para iso, ao noso entender, o Concello deberá abandonar a política de xestión de axudas, seguida ao longo destes últimos anos, que mantivo e fixo crónica a situación de exclusión social que padecen algúns habitantes da cidade, e implementar os cambios necesarios na súa estrutura organizativa para iniciar unha política pública de xestión social do hábitat dende onde promover medidas creativas, innovadoras e realistas que formulen alternativas habitacionais sostibles para garantir o dereito á vivenda e o dereito á cidade de todos os veciños e veciñas de A Coruña.

A visita aos asentamentos delata o fracaso das ríxidas estruturas de erradicación do chabolismo ata agora existentes, con medidas impostas de arriba-abaixo, alleas á realidade cotiá da poboación vulnerable, e mostra a imperiosa necesidade de acometer este reto do dereito ao hábitat, con valentía, dende a institución municipal que nos representa, o Concello de A Coruña, traballando de abaixo-arriba coa poboación, dos datos de campo ás propostas de oficina, das necesidades reais da poboación ás alternativas habitacionales sostibles.

Dende ASF consideramos que chegou o momento, que a poboación xa está preparada para traballar conxuntamente cos políticos e cos técnicos, pero é preciso que o organigrama da institución municipal incorpore un equipo de profesionais expertos, tanto no ámbito social coma no habitacional, con capacidade para buscar recursos que abran novas vías de financiamento, formular propostas novidosas e axustadas á realidade e executar alternativas habitacionais que fomenten a inserción socio-laboral. En definitiva, un equipo de profesionais comprometidos socialmente coa poboación, con capacidade para traballar conxuntamente e envorcar todas as súas ferramentas profesionais en prol de garantir o dereito ao hábitat da poboación máis vulnerable, alcanzando así un importante valor engadido para toda a cidadanía.

Dende ASF ofrecemos o noso apoio en defensa dos dereitos da poboación en situación de vulnerabilidade social.


Nos satisface la invitación por parte de la corporación municipal  a nuestra entidad, Arquitectura Sen Fronteiras, para acompañarles en su primera visita a los asentamientos precarios de la ciudad. Esta propuesta transmite un reconocimiento al trabajo realizado por el Grupo de Cooperación Local de ASF en estos últimos 6 años con la población de los asentamientos de As Rañas y A Pasaxe, valorándonos  como ONG de referencia en el ámbito del derecho a la vivienda y a la ciudad.

Desde ASF queremos remarcar la oportunidad de la que dispone esta corporación municipal para trabajar desde la institución pública en el ámbito del derecho a la vivienda.

Para ello, a nuestro entender, el Concello deberá abandonar la política de gestión de ayudas, seguida a lo largo de estos últimos años, que ha mantenido y cronificado la situación de exclusión social que padecen algunos habitantes de la ciudad, e implementar los cambios necesarios en su estructura organizativa para iniciar una política pública de gestión social del hábitat desde donde promover medidas creativas, innovadoras y realistas que planteen alternativas habitacionales sostenibles para garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad de todos los vecinos y vecinas de A Coruña.

La visita a los asentamientos delata el fracaso de las rígidas estructuras de erradicación del chabolismo hasta ahora existentes, con medidas impuestas de arriba- abajo, ajenas a la realidad cotidiana de la población vulnerable, y muestra la imperiosa necesidad de acometer este reto del derecho al hábitat, con valentía, desde la institución municipal que nos representa, el Concello de A Coruña, trabajando de abajo- arriba con la población, de los datos de campo a las propuestas de oficina, de las necesidades reales de la población a las alternativas habitacionales sostenibles.

Desde ASF consideramos que ha llegado el momento, que la población ya está preparada para trabajar conjuntamente con los políticos y con los técnicos, pero es preciso que el organigrama de la institución municipal incorpore un equipo de profesionales expertos, tanto en el ámbito social como en el habitacional, con capacidad para buscar recursos que abran nuevas vías de financiación, formular propuestas novedosas y ajustadas a la realidad y ejecutar alternativas habitacionales que fomenten la inserción socio-laboral. En definitiva, un equipo de profesionales comprometidos socialmente con la población, con capacidad para trabajar conjuntamente y volcar todas sus herramientas profesionales en aras de  garantizar el derecho al hábitat de la población más vulnerable, alcanzando así un importante valor añadido para toda la ciudadanía.

Desde ASF ofrecemos nuestro apoyo en defensa de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad social.    

Convocatoria: Técnico de Educación para o Desenvolvemento

publicado a la‎(s)‎ 2 jul. 2015 3:19 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 2 jul. 2015 3:25 ]Convocatoria de técnico de Educación para o Desenvolvemento en Arquitectura Sen Fronteiras:

PERFIL/REQUISITOS
 • Educador/a, educador/a social, ou calquera perfil técnico con experiencia en educación.
 • Experiencia en seguimento e xustificación, técnica e financeira de proxectos de cooperación ó desenvolvemento.
 • Formación e coñecemento das ferramentas do Marco Lóxico así como do Ciclo e Xestión de proxectos de Cooperación.
 • Capacidade de xestión e planificación.
 • Capacidade de análise e iniciativa.
 • Facilidade de traballo en equipa e con grupos interculturais.
 • Capacidade de adaptación.
 • Manexo de programas de ofimática.

CRITERIOS DE SELECCIÓN**

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL (25 puntos)
 1. Experiencia en ONGD (15 puntos)
 2. Experiencia en sensibilización e formación (10 puntos)
B) FORMACIÓN (50 puntos)
 1. Formación relacionada coa educación (25 puntos)
 2. Formación no Marco Lóxico e a Xestión de Proxectos (15 puntos)
 3. Galego (5 puntos)
 4. Ofimática (5 puntos)
C) EXPERIENCIA EN ASF-GALICIA (10 puntos)
 1. Voluntario/a activo de ASF-Galicia (10 puntos)
D) ENTREVISTA PERSOAL* (15 puntos)
 1. Entrevista persoal (15  puntos)
* Realizarase entre as 3 persoas con máis puntuación na suma dos apartados A, B e C.
**Será necesario ter unha puntuación mínima de 50 puntos na suma dos apartados A, B e C.


CONDICIÓNS LABORAIS
 • O período do contrato é de 17 meses, a media xornada (20 horas semanais), aproximadamente do 15 Xullo ao 30 Novembro de 2016. 
 • Localización: ETS Arquitectura, Campus da Zapateira, A Coruña.
 • Salario: entorno a 1200€ brutos mensuais.
 • Período de proba: dende o momento da contratación ata o 30 de outubro.
 • Horario a decidir no momento de contratación.

PROCESO DE SELECCIÓN

Aquelas persoas interesadas nesta convocatoria deben enviar o seu curriculum vitae sinalando especialmente aqueles aspectos relacionados cos criterios de selección e unha carta de motivación. Enviar o cv e carta de motivación indicando a referencia “CV Educación para o Desenvolvemento” ata o día 8 de Xullo de 2015 (incluido) a seguinte dirección: galicia@asfes.org

O comité de selección estará formado polo responsable da demarcación de Galicia, un membro da Xunta Directiva de ASF-Galicia e a responsable de educación para o desenvolvemento de ASF-Galicia. As persoas seleccionadas en base ao curriculum poderán ser convocadas a unha entrevista persoal. A resolución da praza farase pública o día 15 de Xullo.
Convocatoria de técnico de Educación para el Desarrollo en Arquitectura Sen Fronteiras:

PERFIL/REQUISITOS
 • Educador/a, educador/a social, o cualquier perfil técnico con experiencia en educación.
 • Experiencia en seguimiento y justificación, técnica y financiera de proyectos de cooperación para el desarrollo.
 • Formación y conocimiento de las herramientas del Marco Lógico así como del Ciclo y Gestión de proyectos de Cooperación.
 • Capacidad de gestión y planificación.
 • Capacidad de análisis e iniciativa.
 • Facilidad para el trabajo en equipo y con grupos interculturales.
 • Capacidad de adaptación.
 • Manejo de programas de ofimática.

CRITERIOS DE SELECCIÓN**

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL (25 puntos)
 1. Experiencia en ONGD (15 puntos)
 2. Experiencia en sensibilización y formación (10 puntos)
B) FORMACIÓN (50 puntos)
 1. Formación relacionada con la educación (25 puntos)
 2. Formación en el Marco Lógico y la Gestión de Proyectos (15 puntos)
 3. Gallego (5 puntos)
 4. Ofimática (5 puntos)
C) EXPERIENCIA EN ASF-GALICIA (10 puntos)
 1. Voluntario/a activo de ASF-Galicia (10 puntos)
D) ENTREVISTA PERSONAL* (15 puntos)
 1. Entrevista personal (15  puntos)
* Se realizarán entre las 3 personas con mayor puntuación en la suma de los apartados A, B y C.
**Será necesario obtener una puntuación mínima de 50 puntos en la suma de los apartados A, B e C.


CONDICIONES LABORALES
 • O período do contrato é de 17 meses, a media xornada (20 horas semanais), aproximadamente do 15 Xullo ao 30 Novembro de 2016. 
 • Localización: ETS Arquitectura, Campus da Zapateira, A Coruña.
 • Salario: entorno a 1200€ brutos mensuais.
 • Período de proba: dende o momento da contratación ata o 30 de outubro.
 • Horario a decidir no momento de contratación.

PROCESO DE SELECCIÓN

Aquellas personas interesadas en esta convocatoria deberán enviar su curriculum vitae señalando especialmente aquellos aspectos relacionados con los criterios de selección y una carta de motivación. Enviar el cv y la carta de motivación indicando la referencia “CV Educación para o Desenvolvemento” hasta el día 8 de Julio de 2015 (incluido) a la seguinte dirección: galicia@asfes.org

El comité de selección estará formado por el responsable de la demarcación de Galicia, un miembro de la Junta Directiva de ASF-Galicia y la responsable de educación para el desarrollo de ASF-Galicia. Las personas seleccionadas en base al curriculum podrán ser convocadas a una entrevista personal. La resolución de la plaza se hará pública el día 15 de julio.

Mulleres Colleiteiras oficialmente cooperativistas

publicado a la‎(s)‎ 30 jun. 2015 10:19 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

Mulleres Colleiteiras oficialmente cooperativistas

Esta mañá catro Mulleres Colleiteiras converteronse oficialmente en cooperativistas. A través de moito traballo e ilusión imos superando pedras no camiño para chegar aínda un pouquiño máis lonxe nesta andadura para a que as mulleres se sinten cada día máis preparadas.
Seguimos!

Esta mañana cuatro Mulleres Colleiteiras se convertieron oficialmente en cooperativistas. A través de mucho trabajo e ilusión vamos superando piedras en el camino para aún llegar un poquito más lejos en esta ambladura para la la cual las mujeres se sienten cada día más preparadas.
¡Seguimos!

Curso en liña Hábitat a Escala Humana - Edición Verán

publicado a la‎(s)‎ 28 jun. 2015 5:26 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

Do 13 de xullo ao 13 de setembro poderanse cursar, algúns ou todos, os módulos 1, 2 e 3 do noso curso en liña Hábitat a Escala Humana. Con iso intentamos dar resposta a quen non se puido inscribir no seu momento. Cunha carga lectiva de 20 horas por módulo, flexibilízase a participación do alumnado permitíndolle escoller se os quere desenvolver simultáneamente ou de forma consecutiva, sempre e cando sexa dentro do plazo establecido.

Módulo 1: Introdución ao hábitat

Aproximación ao concepto de hábitat e a súa antropoloxía, descrición das súas dimensións características e exposición das estratexias que se utilizan para abordar o hábitat dende a comprensión múltiple e complexa deste.

Módulo 2: Hábitat e xénero

Aproximación á noción de xénero e ao recoñecemento das súas implicacións transversais na produción social de hábitat.

Módulo 3: Dereito ao hábitat, asentamentos e procesos de urbanización

Introdución xeral ao proceso de consolidación do dereito ao hábitat como parte dos dereitos fundamentais das persoas.


MATRÍCULA
 • Do 26 de xuño ata o 10 de xullo
 • 15 prazas por módulo.
 • Formulario de inscrición
 • A celebración do curso está supeditada á confirmación dun número mínimo de prazas cubertas antes da data de inicio do curso
PREZO
 • Persoas socias/voluntarias de ASF e desempregadas: 25€/módulo
 • Público xeral: 30€/módulo
CERTIFICACIÓNS E CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN
 • Expediranse certificados de asistencia por parte da Universidade dá Coruña e Arquitectura Sin Fronteras
 • Cada módulo ten recoñecido 1 crédito de libre elección/créditos por actividade acordado pola comisión do Plan de Estudos dá UDC

Curso en liña Hábitat a Escala Humana - Edición Verán
Del 13 de julio al 13 de septiembre se podrán cursar, algunos o todos, los módulos 1, 2 y 3 de nuestro curso en línea Hábitat a Escala Humana. Con ello intentamos dar respuesta a quien no se pudo inscribir en su momento. Con una carga lectiva de 20 horas por módulo, se flexibiliza la participación del alumnado permitiéndole escoger si los prefiere desarrollar de forma simultánea o de forma consecutiva, siempre y cuando sea dentro del plazo establecido.

Módulo 1: Introducción al hábitat

Aproximación al concepto de hábitat y su antropología, descripción de sus dimensiones características y exposición de las estrategias que se utilizan para abordar el hábitat desde la comprensión múltiple y compleja del mismo.

Módulo 2: Hábitat y género

Aproximación a la noción de género y al reconocimiento de sus implicaciones transversales en la producción social de hábitat.

Módulo 3: Derecho al hábitat, asentamientos y procesos de urbanización

Introducción general al proceso de consolidación del derecho al hábitat como parte de los derechos fundamentales de las personas.

 
MATRÍCULA
 • Del 26 de junio hasta el 10 de julio
 • 15 plazas por módulo.
 • Formulario de inscripción
 • La celebración del curso está supeditada a la confirmación de un número mínimo de plazas cubiertas antes de la fecha de inicio del curso.
PRECIO
 • Personas socias/voluntarias de ASF y desempleadas: 25€/módulo
 • Público general: 30€/módulo
CERTIFICACIONES Y CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN
 • Se expedirán certificados de asistencia por parte de la Universidade da Coruña y Arquitectura Sin Fronteras
 • Cada módulo tiene reconocido 1 crédito de libre elección/créditos por actividade acordado por la comisión del Plan de Estudos de la UDC

Foro Final 'Coop é activas, procesos de autodesenvolvemento cooperativo'

publicado a la‎(s)‎ 20 jun. 2015 9:47 por Asf Galicia

Tras varios encontros en diversos concellos de Galicia, un último foro final coa presenza de varias cooperativas que servirá de peche ás anteriores Coop é activas, procesos de autodesenvolvemento cooperativo. Queres coñecer outras formas alternativas de traballar comprometidas coas persoas e a sociedade? Non cho perdas

Sábado 27 de Xuño
18 horas
Casa da Fariña Praza de Azcárraga 6, baixo. A Coruña

Entrada libre ata completar o aforamentoTras varios encuentros en diversos ayuntamientos  de Galicia, un último foro final con la presencia de varias cooperativas que servirá de cierre a las anteriores Coop é activas, procesos de autodesenvolvemento cooperativo. ¿Quieres conocer otras formas alternativas de trabajar comprometidas con las personas y la sociedad? No te lo pierdas

Sábado 27 de Junio
18 horas
Casa da Fariña Plaza de Azcárraga 6, bajo. A Coruña

Entrada libre hasta completar el aforo

O Documental 'a Pasaxe' no Museo do Pobo Galego

publicado a la‎(s)‎ 2 jun. 2015 4:19 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

O próximo xoves 4 de xuño ás 20 horas no Museo do Pobo Galego, e dentro da 10ª Mostra de Cine Etnográfico, presentarase a reportaxe 'A Pasaxe', enmarcada dentro dun dos proxectos que Arquitectura Sen Fronteiras realiza nos asentamentos chabolistas da Coruña.

Concepción e Rosi, dúas mulleres veciñas do poboado xitano de Ponte Pasaxe deciden, xunto cos seus fillos, emprender un camiño que as levará a unha nova vida.

Unha historia que mostra a realidade que se vive nos asentamentos chabolistas da Coruña, narrada en viva voz por dúas nais con ganas de sacar adiante as súas familias, demostrando que o mellor xeito para experimentar unha transformación social é a insistencia e a ilusión por vivir.

En Recursos Educativos ASF puxemos a disposición de todo o mundo unha ficha e a película para a realización dun videoforum sobre o documental.El próximo jueves 4 de junio a las 20 horas en el Museo do Pobo Galego, y dentro de la 10ª Mostra de Cine Etnográfico, se presentará el reportaje 'A Pasaxe', enmarcado dentro de uno de los proyectos que Arquitectura Sen Fronteiras realiza en los asentamientos chabolistas de A Coruña.

Concepción y Rosi, dos mujeres vecinas del poblado gitano de Puente Pasaje deciden, junto con sus hijos, emprender un camino que las llevará a una nueva vida.

Una historia que muestra la realidad que se vive en los asentamientos chabolistas de la Coruña, narrada en viva voz por dos madres con ganas de sacar adelante sus familias, demostrando que la mejor manera para experimentar una transformación social es la insistencia y la ilusión por vivir.

En Recursos Educativos ASF hemos puesto a disposición de todo el mundo una ficha y la película para la realización de un videoforum sobre el documental.

Resolución da convocatoria para a Avaliación do proxecto de EpD DH 2014-15

publicado a la‎(s)‎ 21 may. 2015 10:01 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

Estando reunida a comisión de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia de valoración  das propostas para a elaboración da Avaliación do proxecto de EpD 2014-15 foron aceptadas as seguintes candidaturas por entregar toda a documentación: Grupo AID Social

Tratándose da única proposta presentada decidiuse proceder á súa selección directa.

Estando reunida la comisión de valoración de las propuestas para la elaboración de la Evalaución del proyecto de EpD 2014-15 fueron aceptadas las siguientes candidaturas por entregar toda la documentación: Grupo AID Social

Tratándose de la única propuesta presentada se decidió proceder a su selección directa.

1-10 of 169