NovasAberta a matrícula para a 3ª edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana

publicado a la‎(s)‎ por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

3ª Edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana


Desde hoxe, e ata o luns dous de novembro permanecerá aberta a matrícula da 3ª edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana. O curso consta de seis módulos independentes ofrecéndose a posibilidade de realizar o curso completo ou módulos soltos, nese caso o prazo de matrícula permanecerá aberto ata días antes do seu comezo.
 • Data de inicio: 9 de novembro de 2015.
 • Data de finalización: 10 de abril de 2016.
 • Horas lectivas: 120
 • Tarifa xeral: 150 euros.
 • Tarifa reducida*: 125 euros
 • Tarifa por módulo: 30 euros
 • Tarifa reducida por módulo*: 25 euros
 • Data límite de inscripción curso completo e primeiro módulo: 2 de novembro de 2015
* A tarifa reducida aplicarase a persoas voluntarias e/ou socias de Arquitectura Sen Fronteiras así como todas aquelas persoas que se matriculen antes do 15 de outubro.
Desde hoy, y hasta el lunes dos de noviembre permanecerá abierta la matrícula de la 3ª edición del curso online Hábitat a Escala Humana. El curso consta de seis módulos independientes ofreciéndose la posibilidad de realizar el curso completo o módulos sueltos, en cuyo caso el plazo de matrícula permanecerá abierto hasta días antes de su comienzo.
 • Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2015.
 • Fecha de finalización: 10 de abril de 2016.
 • Horas lectivas: 120
 • Tarifa general: 150 euros.
 • Tarifa reducida*: 125 euros
 • Tarifa por módulo: 30  euros
 • Tarifa reducida por módulo*: 25 euros
 • Fecha límite de inscripción curso completo y primer módulo: 2 de noviembre de 2015
* La tarifa reducida se aplicará a personas voluntarias y/o socias de Arquitectura Sin Fronteras así como todas aquellas personas que se matriculen antes del 15 de octubre.

Semana do Hábitat 2015

publicado a la‎(s)‎ 29 sept. 2015 4:20 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 30 sept. 2015 5:19 por Asf Galicia ]

Semana do Hábitat 2015

As Nacións Unidas designaron o primeiro luns de outubro de cada ano como Día do Hábitat. E como cada ano, en ASF celebrarémolo cunha serie de eventos durante a próxima semana:

Luns 5, Facultade de Ciencias da Educación:
 • 10 horas: Mesa informativa
 • 16 horas:
  • O hábitat na UDC: Humanización y ambientalización do campus e da vida universitaria, por OMA
  • Cambio e transición cara a sustentabilidade, polo Grupo de Investigación Persoa-Ambiente
Mércores 7, Escola Técnica Superior de Arquitectura:
 • 10 horas: Mesa informativa
 • 16 horas:
  • Mulleres Colleiteiras, polo Grupo de Cooperación Local de ASF Galicia
  • Construcción con botellas PET. Experiencias de traballo en Guatemala, polo Grupo de Cooperación Internacional de ASF Galicia
  • Presentación para novo voluntariado, por ASF Galicia
Luns 5 a Venres 7, Escola Técnica Superior de Arquitectura:
 • Exposición A pegada ecolóxica en la UDC

Las Naciones Unidas han designado el primer lunes de octubre de cada año como Día del Hábitat. Y como cada año, en ASF lo celebraremos con una serie de eventos durante la próxima semana:

Lunes 5, Facultad de Ciencias de la Educación:
 • 10 horas: Mesa informativa
 • 16 horas:
  • El hábitat en la UDC: Humanización y ambientalización del campus y la vida universitaria, por OMA
  • Cambio y transición hacia la sostenibilidad, por Grupo de Investigación Persoa-Ambiente
Miércoles 7, Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
 • 10 horas: Mesa informativa
 • 16 horas:
  • Mulleres Colleiteiras, por el Grupo de Cooperación Local de ASF Galicia
  • Construcción con botellas PET. Experiencias de trabajo en Guatemala, por el Grupo de Cooperación Internacional de ASF Galicia
  • Presentación para nuevo voluntariado, por ASF Galicia
Lunes 5 a Viernes 7, Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
 • Exposición La huellas ecológica en la UDC

Convocatoria para a realización dun diagnóstico participativo en tres centros educativos sobre o dereito ao hábitat

publicado a la‎(s)‎ 10 sept. 2015 13:02 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 23 sept. 2015 10:13 por Asf Galicia ]Convocatoria para a realización dun diagnóstico participativo en tres centros educativos sobre o dereito ao hábitat

1.- OBXECTIVO DA CONVOCATORIA.
A presente convocatoria ten como obxectivo a selección dunha persoa ou equipo consultor para a elaboración dun diagnóstico participativo, no marco do proxecto “Difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transculturais e de xénero a través dá sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa dá Área Metropolitana A Coruña” promovido pola Arquitectura sen Fronteiras e a Asociación Tinta Bacanal. 

O diagnóstico participativo realizarase en tres centros educativos da Coruña e a súa área metropolitana. Neste diagnóstico preténdese obter información sobre os coñecementos, actitudes e necesidades do alumnado, profesorado e AMPAS en relación ao dereito ao hábitat, hábitat precario e dereito á cidade. A finalidade é obter insumos que orienten e melloren a adecuación ás necesidades existentes do traballo futuro de ASFG nesta temática. 

2.- FASES, TAREFAS A REALIZAR E METODOLOXÍA 
A seguinte convocatoria prevé a realización da asistencia técnica para o desenvolvemento do diagnóstico participativo nas seguintes fases, nas cales haberá unha participación activa do equipo de Educación de ASF en determinadas tarefas:

Fase 1_Elaboración do deseño metodolóxico e planificación do diagnóstico. Posta en común co equipo de Educación de ASF.

Fase 2_ Execución do traballo de campo dirixido ao alumnado, profesorado e AMPAS de tres centros educativos da Coruña e a súa área metropolitana.

Fase 3_Análise da información e posta en común do informe preliminar co equipo de Educación de ASFG.

Fase 4_Elaboración e entrega do informe final 
Finalizado o informe, o equipo participará polo menos nunha actividade de presentación e devolución de resultados ao equipo de Educación de ASF.

Aspectos metodolóxicos a ter en conta.

O diagnóstico participativo implicará aos tres actores que integran a comunidade educativa nos tres centros escollidos:
- Profesorado de diversos departamentos relacionados coa materia.
- Asociacións de pais e nais
- Alumnado de segundo e terceiro da ESO. Estímase a participación de 180 alumnos e alumnas en total.

As técnicas a utilizar combinarán ferramentas cualitativas e cuantitativas axeitadas aos obxectivos do diagnóstico, así como á dispoñibilidade e capacidades dos distintos actores. 

8.- PRAZOS E SEGUIMIENTO
Periodo da asistencia: de setembro de 2015 a marzo 2016.
11/09/15 - Lanzamento da convocatoria e apertura do prazo de recepción de candidaturas. (Anexo I e II)

23/09/15 - Finalización do prazo de recepción de candidaturas.

28/09/15 - Resolución da convocatoria.

29/09/15 - 30/03/16 - Realización da consultoría. O proceso desenvolverase do seguinte xeito, sendo as datas orientativas, aínda que o deseño de diagnóstico e o informe preliminar e final han de entregarse nas datas sinaladas.

9.- ORZAMENTO E FORMA DE PAGO.

O orzamento é de 1800 euros brutos, que haberá de incluír o IVE e, no seu cas,  a correspondente dedución de IRPF. O pago realizarase de xeito fraccionado.

Primeiro pago: 1000 euros. 30 de decembro de 2015. Á entrega do informe preliminar e factura correspondente. 

Segundo pago: 850 euros. 30 de marzo de 2016. Á entrega do informe final e factura correspondente.

ASF aportará 270 euros para o material impreso que sexa necesario para realización do diagnóstico nos centros.


10.- CANDIDATURAS

As persoas ou equipos interesados deberán enviar a súa candidatura á dirección gteducacion.gal@asfes.org antes do día 24 de setembro de 2015, especificando:

- Solicitude asinada á que se postula (Anexo I).
- Esquema inicial da proposta de diagnóstico (Anexo II)
- Datos de contacto.
- Currículum Vitae acreditando os méritos e coñecementos necesarios relacionados cos criterios de selección. 11.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Experiencia profesional demostrada en relación á elaboración de diagnósticos participativos e investigación social (ata 50p).
- Formación ou experiencia pedagóxica en relación a temáticas como: dereito ao hábitat, hábitat precarios, dereito á cidade. (ata 20p) 
- Formación ou experiencia pedagóxica nos eixes transversais de xénero, interculturalidade e medioambiente. (ata 15p)
- Experiencia pedagóxica ou no ámbito da Educación para o desenvolvemento (ata 15p).
- Cursos de especialización e/ou posgrado relacionados coa Educación para o Desenvolvemento ou a Cooperación (ata 15p).
- Compromiso por escrito de entregar a documentación en castelán e galego (5p).

En caso de empate darase prioridade (por esta orde): 
- Aos equipos antes que ás persoas individuais.
- A persoas e equipos do ámbito da comunidade autónoma galega.
Convocatoria para la realización de un diagnóstico participativo en tres centros educativos sobre el derecho al hábitat

1.- OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene como objetivo la selección de una persona o equipo consultor para la elaboración de un diagnóstico participativo, en el marco del proyecto “Difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transculturais e de xénero a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa da Área Metropolitana A Coruña” promovido por la Arquitectura sin Fronteras y la Asociación Tinta Bacanal.

El diagnóstico participativo se realizará en tres centros educativos de A Coruña y su área metropolitana. En este diagnóstico se pretende obtener información sobre los conocimientos, actitudes y necesidades del alumnado, profesorado y AMPAS en relación al derecho al hábitat, hábitat precario y derecho a la ciudad. La finalidad es obtener insumos que orienten y mejoren la adecuación a las necesidades existentes del trabajo futuro de ASFG en esta temática.

2.-  FASES, TAREAS A REALIZAR Y METODOLOGÍA 

La siguiente convocatoria prevé la realización de la asistencia técnica para el desarrollo del diagnóstico participativo en las siguientes fases, en las cuales habrá una participación activa del equipo de Educación de ASF en determinadas tareas:

Fase 1_Elaboración del diseño metodológico y planificación del diagnóstico. Puesta en común con el equipo de Educación de ASF.

Fase 2_ Ejecución del trabajo de campo dirigido al alumnado, profesorado y AMPAS de  tres centros educativos de A Coruña y su área metropolitana.

Fase 3_Análisis de la información y puesta en común de informe preliminar con el equipo de Educación de ASFG.

Fase 4_Elaboración y entrega de informe final 
Finalizado el informe, el equipo participará al menos en una actividad de presentación y devolución de resultados al equipo de Educación de ASF.

Aspectos metodológicos a tener en cuenta.

El diagnóstico participativo ha de implicar a los tres actores que integran la comunidad educativa en los tres centros seleccionados:
- Profesorado de diversos departamentos relacionados con la materia.
- Asociaciones de padres y madres
- Alumnado de segundo y tercero de la ESO. Se estima la participación de 180 alumnos y alumnas en total.

Las técnicas a utilizar combinarán herramientas cualitativas y cuantitativas adecuadas a los objetivos del diagnóstico, así como a la disponibilidad y capacidades de los distintos actores. 

8.- PLAZOS Y SEGUIMIENTO

Periodo de la asistencia: de septiembre de 2015 a marzo 2016.

11/09/15 - Lanzamiento de la convocatoria y apertura del plazo de recepción de candidaturas. (Anexo I y II)

23/09/15 - Finalización del plazo de recepción de candidaturas.

28/09/15 - Resolución de la convocatoria.

29/09/15 - 30/03/16 - Realización de la consultoría. El proceso se desarrollará de la siguiente manera, siendo las fechas orientativas, si bien el diseño de diagnóstico y el informe preliminar y final han de entregarse en las fechas señaladas.

9.- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO.

El presupuesto es de 1800 euros brutos, que habrá de incluir el IVA y en su caso la correspondiente deducción de IRPF. El pago se realizará de manera fraccionada

Primer pago: 1000 euros. 30 de diciembre de 2015. A la entrega del informe preliminar y factura correspondiente. 

Segundo pago: 850 euros. 30 de marzo de 2016. A la entrega del informe final y factura correspondiente.

ASF aportará 270 euros para el material impreso que sea necesario para realización del diagnóstico en los centros.

10.- CANDIDATURAS

Las personas o equipos interesados deberán enviar su candidatura a la dirección gteducacion.gal@asfes.org antes del día 24 de septiembre de 2015, especificando:

- Solicitud firmada a la que se postula (Anexo I).
- Esquema inicial propuesta de diagnóstico (Anexo II)
- Datos de contacto.
- Currículum Vitae acreditando los méritos y conocimientos necesarios relacionados con los criterios de selección. 

11.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Experiencia profesional demostrada en relación a la elaboración de diagnósticos participativos e investigación social (hasta 50p).
- Formación o experiencia pedagógica en relación a temáticas como: derecho al hábitat, hábitat precarios, derecho a la ciudad. (hasta 20p) 
- Formación o experiencia pedagógica en los ejes transversales de género, interculturalidad y medioambiente. (hasta 15p)
- Experiencia pedagógica o en el ámbito de la Educación para el desarrollo (hasta 15p).
- Cursos de especialización y/o posgrado relacionados con la Educación para el desarrollo o la Cooperación (hasta 15p).
- Compromiso por escrito de entregar la documentación en castellano y gallego (5p).

En caso de empate se dará prioridad (por este orden): 
- A los equipos antes que a las personas individuales.
- A personas y equipos del ámbito de la comunidad autónoma gallega.

Convocatoria: Asistencia técnica para a auditoría da infraestructura TIC e de comunicación de ASF Galicia

publicado a la‎(s)‎ 8 sept. 2015 3:17 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 9 sept. 2015 3:08 por Asf Galicia ]

Arquitectura Sen Fronteiras Comunicación

Convocatoria: Asistencia técnica para a auditoría da infraestructura TIC e de comunicación de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia


OBXECTIVO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten como obxectivo a selección dunha persoa ou equipo consultor que se encargue de auditar a infraestrutura TIC e de comunicación de ASF-Galicia, a fin de optimizala e garantir unha estrutura sostible da demarcación de ASF-Galicia, actualizada e adaptada as necesidades e procesos da organización, mellorando as súas capacidades de difusión e visibilidade.


CANDIDATURAS

As personas ou equipos interesados en elaborar a diagnose e o plan de mellora da comunicación de ASF-Galicia, deberán enviar a súa candidatura á dirección gtcomunicacion.gal@asfes.org antes do día 17 de setembro de 2015, especificando:
 • Datos de contacto.
 • Currículum Vitae acreditando os méritos, experiencia e coñecementos necesarios relacionados cas tarefas a desenvolver.
 • Breve proposta técnica, con extensión máxima dunha folla, que expoña como pensan abordar o traballo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN (sobre unha puntuación total de 100p)
 • Experiencia profesional demostrada en comunicación para ONGDs (ata 40p)
 • Experiencia en voluntariado relacionado ca comunicación para ONGDs (ata 10p)
 • Titulación académica relacionada ca comunicación (ata 15p)
 • Cursos de especialización e/ou posgrado relacionados ca comunicación (ata 15p)
 • Seminarios e cursos recibidos relacionados coa comunicación (ata 10p)
 • Dominio e uso da lingua galega (ata 5p)
 • Proposta técnica (ata 5p)

En caso de empate darase prioridade (neste orde): 
 • Aos equipos antes que ás persoas individuais.
 • A personas e equipos do ámbito da comunidade autónoma galega.

COMISIÓN DE SELECCIÓN

O comité de selección estará formado como mínimo polo responsable do grupo de traballo de comunicación de ASF-Galicia, a persona responsable da actividade de diagnose e mellora, outro membro do grupo de traballo de comunicación de ASF-Galicia e algunha ou algún integrante da Xunta Directiva de ASF-Galicia.


REMUNERACIÓN

A presente asistencia técnica será obxecto dunha retribución bruta de 2.000 euros, dos que 1.500 euros corresponden á Diagnose e ao Plan de Mellora e os restantes 500 euros ao Seguimento da posta en marcha do plan proposto. O pago realizarase en dúas fases e trala emisión das facturas correspondentes:
 • A primeira trala entrega, revisión e aprobación definitiva dos documentos de Diagnose e Plan de Mellora.
 • E a segunda trala entrega do informe final de Seguimento.Convocatoria de asistencia técnica para la auditoría de la infraestructura TIC y de comunicación de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia


OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria tiene como objetivo la selección de una persona o equipo consultor que se encargue de la auditoría de toda la infraestructura TIC y de comunicación de ASF-Galicia, a fin de optimizarla y garantizar una estructura sostenible de la demarcación de ASF-Galicia, actualizada y adaptada a las necesidades y procesos de la organización, que mejore sus capacidades de difusión y visibilidad.


CANDIDATURAS

Las personas o equipos interesados en elaborar el diagnóstico y el plan de mejora de la comunicación de ASF-Galicia, deberán enviar su candidatura a la dirección gtcomunicacion.gal@asfes.org antes del día 17 de septiembre de 2015, especificando:
 • Datos de contacto.
 • Currículum Vitae acreditando los méritos, experiencia y conocimientos necesarios relacionados con las tareas a desarrollar.
 • Breve propuesta técnica, con extensión máxima de una hoja, que exponga cómo se plantea abordar el trabajo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN (sobre una puntuación total de 100p)
 • Experiencia profesional demostrada en comunicación para ONGDs (hasta 40p)
 • Experiencia en voluntariado relacionado con la comunicación para ONGDs (hasta 10p)
 • Titulación académica relacionada con la comunicación (hasta 15p)
 • Cursos de especialización y/o posgrado relacionados con la comunicación (hasta 15p)
 • Seminarios y cursos recibidos relacionados con la comunicación (hasta 10p)
 • Dominio y uso de la lengua gallega (hasta 5p)
 • Propuesta técnica (hasta 5p)

COMISIÓN DE SELECCIÓN

El comité de selección estará formado al menos por la persona responsable del grupo de trabajo de comunicación, la persona responsable de esta actividad de diagnóstico y mejora, otra persona del citado grupo y una persona integrante de la Junta Directiva de ASF-Galicia.


REMUNERACIÓN

La presente asistencia técnica será objeto de una retribución bruta de 2.000 euros, de los que 1.500 euros corresponden al Diagnóstico y Plan de mejora y los restantes 500 euros al Seguimiento de la puesta en marcha del plan propuesto. El pago se realizará en dos fases, y tras la emisión de las facturas correspondientes:
 • La primera tras la entrega, revisión y aprobación definitiva de los documentos de Diagnóstico y Plan de Mejora.
 • Y la segunda tras la entrega del informe final de Seguimiento.

Formar e sensibilizar sobre o Dereito ao Hábitat

publicado a la‎(s)‎ 27 jul. 2015 3:47 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

No mes de agosto comezamos un novo proxecto de Educación para o Desenvolvemento na demarcación de Galicia financiado pola Xunta de Galicia.

O obxectivo do proxecto é formar e sensibilizar sobre o Dereito ao Hábitat na universidade e nos centros escolares, tanto de educación primaria como secundaria.

Con esta proposta damos continuidade a dous proxectos anteriores nos que traballamos conxuntamente coa Universidade da Coruña e o Proxecto Terra. Nesta ocasión, colaboraremos cunha asociación de escritura, Tinta Bacanal, que nos dará soporte en todas aquelas actividades creativas e na elaboración de material didáctico.

A proposta nace dunha análise sobre a situación educativa. Chegamos á conclusión de que hai escasa formación específica sobre hábitat no contexto universitario galego e un descoñecemento sobre o dereito ao hábitat nos colexios e institutos da área metropolitana de A Coruña.

Para contribuír a solucionar este problema formulamos numerosas actividades nos dous contextos que se unifican a través de dous eixes transversais fundamentais: a interculturalidade e o xénero.

Comezará a terceira edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana. Neste curso desenvolvemos os conceptos fundamentais asociados ao hábitat e as súas dimensións así como ferramentas para a súa xestión dende un punto de vista social.

Acompañando o curso en liña, organizarase o Seminario Hábitat a Escala Humana. É o cuarto ano que traeremos xente interesante que nos explique o seu traballo e as súas experiencias en torno ao hábitat.

Tamén estamos a preparar unha serie de podcasts nos que falaremos e reflexionaremos sobre a educación para o desenvolvemento, a cooperación e todos aqueles aspectos que acompañan día a día ao traballo de ASF Galicia na defensa do dereito a un hábitat digno.

Ademais prepararemos un concurso de escritura na universidade que dará lugar a unha Antoloxía de contos. O fío condutor será o hábitat, pero interésanos buscar a creatividade nas propostas de alumnado e profesorado.

En contraposición a estes textos de ficción recompilaremos relatos que recollen historias de vida dos grupos de persoas cos que habitualmente traballamos nos nosos proxectos: os asentamentos chabolistas de A Coruña e as comunidades rurais de Retalhuleu, Guatemala.

E como dende hai moitos anos, celebraremos a Semana do Hábitat a comezos do mes de outubro.

O traballo nos centros escolares segue en consonancia con todo o anterior. Queremos obter un diagnóstico que nos evidencie a situación actual de coñecemento do dereito ao hábitat na educación secundaria. Queremos conseguilo a través dun proceso participativo no que o alumnado, profesorado e AMPA de cada centro analicen conxuntamente a súa propia realidade.

Para finalizar organizaremos unha serie de obradoiros sobre escritura cos nenos e nenas dos asentamentos chabolistas, que se repetirán nos centros escolares da zona buscando unha complicidade nas aulas.

Para a realización de todas estas actividades contaremos coas persoas voluntarias do Arquitectura Sen Fronteiras tanto en Galicia como as nosas PCR en Guatemala, e cos integrantes de Tinta Bacanal.En el mes de agosto comenzamos un nuevo proyecto de Educación para el Desarrollo en la demarcación de Galicia financiado por la Xunta de Galicia.

El objetivo del proyecto es formar y sensibilizar sobre el Derecho al Hábitat en la universidad y en los centros escolares, tanto de educación primaria como secundaria.

Con esta propuesta damos continuidad a dos proyectos anteriores en los que trabajamos conjuntamente con la Universidade de A Coruña y el Proxecto Terra. En esta ocasión, colaboraremos con una asociación de escritura, Tinta Bacanal, que nos dará soporte en todas aquellas actividades creativas y en la elaboración de material didáctico.

La propuesta nace de un análisis sobre la situación educativa. Llegamos a la conclusión de que hay escasa formación específica sobre hábitat en el contexto universitario gallego y un desconocimiento sobre el derecho al hábitat en los colegios e institutos del área metropolitana de A Coruña.

Para contribuir a solucionar este problema hemos planteado numerosas actividades en los dos contextos que se unifican a través de dos ejes transversales fundamentales: la interculturalidad y el género.

Comenzará la tercera edición del curso en línea Hábitat a Escala Humana. En este curso desarrollamos los conceptos fundamentales asociados al hábitat y sus dimensiones así como herramientas para su gestión desde un punto de vista social.

Acompañando al curso en línea, se organizará el Seminario Hábitat a Escala Humana. Es el cuarto año que traeremos gente interesante que nos explique sobre su trabajo y experiencias en torno al hábitat.

También estamos preparando una serie de podcasts en los que hablaremos y reflexionaremos sobre la educación al desarrollo, la cooperación y todos aquellos aspectos que acompañan día a día al trabajo de ASF Galicia en la defensa del derecho a un hábitat digno.

Además prepararemos un concurso de escritura en la universidad que dará lugar a una Antología de cuentos. El hilo conductor será el hábitat, pero nos interesa buscar la creatividad en las propuestas de alumnado y profesorado.

En contraposición a estos textos de ficción recopilaremos relatos que recogen historias de vida de los grupos de personas con los que habitualmente trabajamos en nuestros proyectos: los asentamientos chabolistas de A Coruña y las comunidades rurales de Retalhuleu, Guatemala.

Y como desde hace muchos años, celebraremos la Semana del Hábitat a comienzos del mes de octubre.

El trabajo en los centros escolares sigue en consonancia con todo lo anterior. Queremos obtener un diagnóstico que nos evidencie la situación actual de conocimiento del derecho al hábitat en la educación secundaria. Queremos conseguirlo a través de un proceso participativo en el que el alumnado, profesorado y AMPA de cada centro analicen conjuntamente su propia realidad.

Para finalizar organizaremos una serie de talleres sobre escritura con los niños y niñas de los asentamientos chabolistas, que se repetirán en los centros escolares de la zona buscando una complicidad en las aulas.

Para la realización de todas estas actividades contaremos con las personas voluntarias del Arquitectura Sin Fronteras tanto en Galicia como nuestras PCR en Guatemala y con los integrantes de Tinta Bacanal.

Asamblea 2015 Arquitectura Sin Fronteras

publicado a la‎(s)‎ 6 jul. 2015 8:39 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

Asamblea ASFES 2015


O pasado 19 de xuño celebrouse na sede do COAM (Colexio de Arquitectos de Madrid) a Asemblea anual 2015 da nosa asociación. Varios foron os temas a tratar como a exposición e aprobación das contas da asociación 2014, o presuposto 2015, os informes de xestión de vocalías como as de captación ou voluntariado, ou as propostas das dt Madrid e Cataluña sobre novos modelos de xestión da asociación, pero quizais o máis importante foi a renovación de Xunta Nacional, producíndose a saída de José Miguel Esquembre e Germán López Mena e a entrada de Miren Ormaechea Cazalis, Covadonga Pascual Agulló e Rafael Molina Planelles.

Tras estes cambios, a Xunta Nacional queda composta por 4 socios e 3 socias, representando a maioría das demarcacións, mellorando os ratios de paridade de xuntas precedentes e supoñendo un importante relevo xeracional.

O día 20 de xuño, a nova xunta reuniuse e como primeiro acordo designou as persoas máis axeitadas de entre os seus membros para cubrir cada unha das vocalías e cargos directivos da xunta, nomeando a Miguel Ángel Fernández Souto, Adrián Ferreiro Pérez, e Carlos Pérez Achiaga, con tres anos de experiencia na xunta, para os cargos de Tesorero, Vicepresidente e Presidente respectivamente, e a María Grande Bagazgoitia, no seu segundo ano na xunta, como Secretaria. O resto de vocalías, Captación, Recursos Humanos, Proxectos, Formación, Voluntariado e Comunicación, quedaron repartidas entre os novos membros, asumindo tamén algunhas delas, en solitario ou de forma compartida, Vicepresidente, Tesoureiro e Secretaría.

Moitas grazas a todos e todas polo seu esforzo e o seu tempo á hora de dirixir a nosa organización.

El pasado 19 de junio se celebró en la sede del COAM (Colegio de Arquitectos de Madrid) la Asamblea anual 2015 de nuestra asociación. Varios fueron los temas a tratar como la exposición y aprobación de las cuentas de la asociación 2014, el presupuesto 2015, los informes de gestión de vocalías como las de captación o voluntariado, o las propuestas de las dt Madrid y Cataluña sobre nuevos modelos de gestión de la asociación, pero quizás lo más importante ha sido la renovación de la Junta Nacional, produciéndose la salida de José Miguel Esquembre y Germán López Mena y la entrada de Miren Ormaechea Cazalis, Covadonga Pascual Agulló y Rafael Molina Planelles.

Tras estos cambios, la Junta Nacional queda compuesta por 4 socios y 3 socias, representando a la mayoría de las demarcaciones, mejorando los ratios de paridad de juntas precedentes y suponiendo un importante relevo generacional.

El día 20 de junio, la nueva junta se reunió y como primer acuerdo designó las personas más adecuadas de entre sus miembros para cubrir cada una de las vocalías y cargos directivos de la junta, nombrando a Miguel Ángel Fernández Souto, Adrián Ferreiro Pérez, y Carlos Pérez Achiaga, con tres años de experiencia en la junta, para los cargos de Tesorero, Vicepresidente y Presidente respectivamente, y a María Grande Bagazgoitia, en su segundo año en la junta, como Secretaria. El resto de vocalías, Captación, Recursos Humanos, Proyectos, Formación, Voluntariado y Comunicación, quedaron repartidas entre los nuevos miembros, asumiendo también algunas de ellas, en solitario o de forma compartida, Vicepresidente, Tesorero y Secretaría.

Muchas gracias a todos y todas por su esfuerzo y su tiempo a la hora de dirigir nuestra organización.

Fallados os Premios ASF Internacional 2015

publicado a la‎(s)‎ 5 jul. 2015 9:38 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 5 jul. 2015 9:39 ]

ASF Award 2015


Os Architecture Sans Frontières International Award, ou Premios Arquitectura Sen Fronteiras Internacional, é un proxecto de carácter bianual que se celebrou por primeira vez en 2015. Con eles preténdese destacar aqueles proxectos que máis alá do mero edificio como resultado final, supoñen un reto e se centran na produción social do Hábitat a partir da arquitectura. Durante a pasada Asemblea Xeral de ASF Internacional que tivo lugar o pasado xuño en Kathmandu, Nepal, expúxose unha mostra dos proxectos presentados e déronse a coñecer as tres propostas gañadoras.

Non acadaron ningún premio, pero en total catro proxectos enviados por Arquitecturas Sin Fronteras, dous deles executados pola nosa demarcación galega, foron recoñecidos con mencións de honra ou accesits:

Award for the Social Production of Hábitat:
Award for the Challenging Practice:
Honorary Mentions (entre outras):
Commendations (entre outras):

Los Architecture Sans Frontières International Award, o Premios Arquitectura Sin Fronteras Internacional, es un proyecto de carácter bianual que se ha celebrado por primera vez en 2015. Con ellos se pretende destacar aquellos proyectos que más allá del mero edificio como resultado final, suponen un reto y se centran en la producción social del Hábitat a partir de la la arquitectura. Durante la pasada Asamblea General de ASF Internacional que tuvo lugar el pasado junio en Kathmandu, Nepal, se expuso una muestra de los proyectos presentados y se dieron a conocer las tres propuestas ganadoras.

No se alzaron con ningún premio, pero en total cuatro proyectos enviados por Arquitecturas Sin Fronteras, dos de ellos ejecutados por nuestra demarcación gallega, fueron reconocidos con menciones de honor o accesits:

Award for the Social Production of Habitat:
Award for the Challenging Practice:
Honorary Mentions (entre otras):
Commendations (entre otras):

Nota de Arquitectura Sen Fronteiras sobre a visita realizada o pasado 30 de xuño 2015 aos asentamentos precarios de A Coruña acompañando á corporación municipal do Concello de A Coruña

publicado a la‎(s)‎ 3 jul. 2015 2:51 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 7 jul. 2015 3:40 ]

Nova de 'La Opinion A Coruña' sobre a visita
Nova sobre a visita publicada en La Opinión A Coruña o 30 de xuño de 2015
Noticia sobre la visita publicada en La Opinión A Coruña el 30 de junio de 2015

Satisfainos o convite por parte da corporación municipal á nosa entidade, Arquitectura Sen Fronteiras, para acompañalos na súa primeira visita aos asentamentos precarios da cidade. Esta proposta transmite un recoñecemento ao traballo realizado polo Grupo de Cooperación Local de ASF nestes últimos 6 anos coa poboación dos asentamentos de As Rañas e A Pasaxe, valorándonos como ONG de referencia no ámbito do dereito á vivenda e á cidade.

Dende ASF queremos remarcar a oportunidade da que dispón esta corporación municipal para traballar dende a institución pública no ámbito do dereito á vivenda.

Para iso, ao noso entender, o Concello deberá abandonar a política de xestión de axudas, seguida ao longo destes últimos anos, que mantivo e fixo crónica a situación de exclusión social que padecen algúns habitantes da cidade, e implementar os cambios necesarios na súa estrutura organizativa para iniciar unha política pública de xestión social do hábitat dende onde promover medidas creativas, innovadoras e realistas que formulen alternativas habitacionais sostibles para garantir o dereito á vivenda e o dereito á cidade de todos os veciños e veciñas de A Coruña.

A visita aos asentamentos delata o fracaso das ríxidas estruturas de erradicación do chabolismo ata agora existentes, con medidas impostas de arriba-abaixo, alleas á realidade cotiá da poboación vulnerable, e mostra a imperiosa necesidade de acometer este reto do dereito ao hábitat, con valentía, dende a institución municipal que nos representa, o Concello de A Coruña, traballando de abaixo-arriba coa poboación, dos datos de campo ás propostas de oficina, das necesidades reais da poboación ás alternativas habitacionales sostibles.

Dende ASF consideramos que chegou o momento, que a poboación xa está preparada para traballar conxuntamente cos políticos e cos técnicos, pero é preciso que o organigrama da institución municipal incorpore un equipo de profesionais expertos, tanto no ámbito social coma no habitacional, con capacidade para buscar recursos que abran novas vías de financiamento, formular propostas novidosas e axustadas á realidade e executar alternativas habitacionais que fomenten a inserción socio-laboral. En definitiva, un equipo de profesionais comprometidos socialmente coa poboación, con capacidade para traballar conxuntamente e envorcar todas as súas ferramentas profesionais en prol de garantir o dereito ao hábitat da poboación máis vulnerable, alcanzando así un importante valor engadido para toda a cidadanía.

Dende ASF ofrecemos o noso apoio en defensa dos dereitos da poboación en situación de vulnerabilidade social.


Nos satisface la invitación por parte de la corporación municipal  a nuestra entidad, Arquitectura Sen Fronteiras, para acompañarles en su primera visita a los asentamientos precarios de la ciudad. Esta propuesta transmite un reconocimiento al trabajo realizado por el Grupo de Cooperación Local de ASF en estos últimos 6 años con la población de los asentamientos de As Rañas y A Pasaxe, valorándonos  como ONG de referencia en el ámbito del derecho a la vivienda y a la ciudad.

Desde ASF queremos remarcar la oportunidad de la que dispone esta corporación municipal para trabajar desde la institución pública en el ámbito del derecho a la vivienda.

Para ello, a nuestro entender, el Concello deberá abandonar la política de gestión de ayudas, seguida a lo largo de estos últimos años, que ha mantenido y cronificado la situación de exclusión social que padecen algunos habitantes de la ciudad, e implementar los cambios necesarios en su estructura organizativa para iniciar una política pública de gestión social del hábitat desde donde promover medidas creativas, innovadoras y realistas que planteen alternativas habitacionales sostenibles para garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad de todos los vecinos y vecinas de A Coruña.

La visita a los asentamientos delata el fracaso de las rígidas estructuras de erradicación del chabolismo hasta ahora existentes, con medidas impuestas de arriba- abajo, ajenas a la realidad cotidiana de la población vulnerable, y muestra la imperiosa necesidad de acometer este reto del derecho al hábitat, con valentía, desde la institución municipal que nos representa, el Concello de A Coruña, trabajando de abajo- arriba con la población, de los datos de campo a las propuestas de oficina, de las necesidades reales de la población a las alternativas habitacionales sostenibles.

Desde ASF consideramos que ha llegado el momento, que la población ya está preparada para trabajar conjuntamente con los políticos y con los técnicos, pero es preciso que el organigrama de la institución municipal incorpore un equipo de profesionales expertos, tanto en el ámbito social como en el habitacional, con capacidad para buscar recursos que abran nuevas vías de financiación, formular propuestas novedosas y ajustadas a la realidad y ejecutar alternativas habitacionales que fomenten la inserción socio-laboral. En definitiva, un equipo de profesionales comprometidos socialmente con la población, con capacidad para trabajar conjuntamente y volcar todas sus herramientas profesionales en aras de  garantizar el derecho al hábitat de la población más vulnerable, alcanzando así un importante valor añadido para toda la ciudadanía.

Desde ASF ofrecemos nuestro apoyo en defensa de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad social.    

Convocatoria: Técnico de Educación para o Desenvolvemento

publicado a la‎(s)‎ 2 jul. 2015 3:19 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 2 jul. 2015 3:25 ]Convocatoria de técnico de Educación para o Desenvolvemento en Arquitectura Sen Fronteiras:

PERFIL/REQUISITOS
 • Educador/a, educador/a social, ou calquera perfil técnico con experiencia en educación.
 • Experiencia en seguimento e xustificación, técnica e financeira de proxectos de cooperación ó desenvolvemento.
 • Formación e coñecemento das ferramentas do Marco Lóxico así como do Ciclo e Xestión de proxectos de Cooperación.
 • Capacidade de xestión e planificación.
 • Capacidade de análise e iniciativa.
 • Facilidade de traballo en equipa e con grupos interculturais.
 • Capacidade de adaptación.
 • Manexo de programas de ofimática.

CRITERIOS DE SELECCIÓN**

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL (25 puntos)
 1. Experiencia en ONGD (15 puntos)
 2. Experiencia en sensibilización e formación (10 puntos)
B) FORMACIÓN (50 puntos)
 1. Formación relacionada coa educación (25 puntos)
 2. Formación no Marco Lóxico e a Xestión de Proxectos (15 puntos)
 3. Galego (5 puntos)
 4. Ofimática (5 puntos)
C) EXPERIENCIA EN ASF-GALICIA (10 puntos)
 1. Voluntario/a activo de ASF-Galicia (10 puntos)
D) ENTREVISTA PERSOAL* (15 puntos)
 1. Entrevista persoal (15  puntos)
* Realizarase entre as 3 persoas con máis puntuación na suma dos apartados A, B e C.
**Será necesario ter unha puntuación mínima de 50 puntos na suma dos apartados A, B e C.


CONDICIÓNS LABORAIS
 • O período do contrato é de 17 meses, a media xornada (20 horas semanais), aproximadamente do 15 Xullo ao 30 Novembro de 2016. 
 • Localización: ETS Arquitectura, Campus da Zapateira, A Coruña.
 • Salario: entorno a 1200€ brutos mensuais.
 • Período de proba: dende o momento da contratación ata o 30 de outubro.
 • Horario a decidir no momento de contratación.

PROCESO DE SELECCIÓN

Aquelas persoas interesadas nesta convocatoria deben enviar o seu curriculum vitae sinalando especialmente aqueles aspectos relacionados cos criterios de selección e unha carta de motivación. Enviar o cv e carta de motivación indicando a referencia “CV Educación para o Desenvolvemento” ata o día 8 de Xullo de 2015 (incluido) a seguinte dirección: galicia@asfes.org

O comité de selección estará formado polo responsable da demarcación de Galicia, un membro da Xunta Directiva de ASF-Galicia e a responsable de educación para o desenvolvemento de ASF-Galicia. As persoas seleccionadas en base ao curriculum poderán ser convocadas a unha entrevista persoal. A resolución da praza farase pública o día 15 de Xullo.
Convocatoria de técnico de Educación para el Desarrollo en Arquitectura Sen Fronteiras:

PERFIL/REQUISITOS
 • Educador/a, educador/a social, o cualquier perfil técnico con experiencia en educación.
 • Experiencia en seguimiento y justificación, técnica y financiera de proyectos de cooperación para el desarrollo.
 • Formación y conocimiento de las herramientas del Marco Lógico así como del Ciclo y Gestión de proyectos de Cooperación.
 • Capacidad de gestión y planificación.
 • Capacidad de análisis e iniciativa.
 • Facilidad para el trabajo en equipo y con grupos interculturales.
 • Capacidad de adaptación.
 • Manejo de programas de ofimática.

CRITERIOS DE SELECCIÓN**

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL (25 puntos)
 1. Experiencia en ONGD (15 puntos)
 2. Experiencia en sensibilización y formación (10 puntos)
B) FORMACIÓN (50 puntos)
 1. Formación relacionada con la educación (25 puntos)
 2. Formación en el Marco Lógico y la Gestión de Proyectos (15 puntos)
 3. Gallego (5 puntos)
 4. Ofimática (5 puntos)
C) EXPERIENCIA EN ASF-GALICIA (10 puntos)
 1. Voluntario/a activo de ASF-Galicia (10 puntos)
D) ENTREVISTA PERSONAL* (15 puntos)
 1. Entrevista personal (15  puntos)
* Se realizarán entre las 3 personas con mayor puntuación en la suma de los apartados A, B y C.
**Será necesario obtener una puntuación mínima de 50 puntos en la suma de los apartados A, B e C.


CONDICIONES LABORALES
 • O período do contrato é de 17 meses, a media xornada (20 horas semanais), aproximadamente do 15 Xullo ao 30 Novembro de 2016. 
 • Localización: ETS Arquitectura, Campus da Zapateira, A Coruña.
 • Salario: entorno a 1200€ brutos mensuais.
 • Período de proba: dende o momento da contratación ata o 30 de outubro.
 • Horario a decidir no momento de contratación.

PROCESO DE SELECCIÓN

Aquellas personas interesadas en esta convocatoria deberán enviar su curriculum vitae señalando especialmente aquellos aspectos relacionados con los criterios de selección y una carta de motivación. Enviar el cv y la carta de motivación indicando la referencia “CV Educación para o Desenvolvemento” hasta el día 8 de Julio de 2015 (incluido) a la seguinte dirección: galicia@asfes.org

El comité de selección estará formado por el responsable de la demarcación de Galicia, un miembro de la Junta Directiva de ASF-Galicia y la responsable de educación para el desarrollo de ASF-Galicia. Las personas seleccionadas en base al curriculum podrán ser convocadas a una entrevista personal. La resolución de la plaza se hará pública el día 15 de julio.

Mulleres Colleiteiras oficialmente cooperativistas

publicado a la‎(s)‎ 30 jun. 2015 10:19 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

Mulleres Colleiteiras oficialmente cooperativistas

Esta mañá catro Mulleres Colleiteiras converteronse oficialmente en cooperativistas. A través de moito traballo e ilusión imos superando pedras no camiño para chegar aínda un pouquiño máis lonxe nesta andadura para a que as mulleres se sinten cada día máis preparadas.
Seguimos!

Esta mañana cuatro Mulleres Colleiteiras se convertieron oficialmente en cooperativistas. A través de mucho trabajo e ilusión vamos superando piedras en el camino para aún llegar un poquito más lejos en esta ambladura para la la cual las mujeres se sienten cada día más preparadas.
¡Seguimos!

1-10 of 173